شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

عکاس: جلال سعیدی نیا

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

بازدید مدیرعامل منابع آب ایران از تصفیه خانه های آب اهواز

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱