پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

آیین افتتاح و بهره برداری از طرح آبرسانی دهستان جفال

عکاس: جلال سعیدی نیا

بهره برداری از طرح آبرسانی دهستان جفال

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

بهره برداری از طرح آبرسانی دهستان جفال

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

بهره برداری از طرح آبرسانی دهستان جفال

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

بهره برداری از طرح آبرسانی دهستان جفال

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

بهره برداری از طرح آبرسانی دهستان جفال

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

بهره برداری از طرح آبرسانی دهستان جفال

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

بهره برداری از طرح آبرسانی دهستان جفال

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

بهره برداری از طرح آبرسانی دهستان جفال

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

بهره برداری از طرح آبرسانی دهستان جفال

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱