شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

گزارش تصویری از همایش سراسری مدیران صنعت آب و برق کشور با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس

همایش سراسری مدیران صنعت آب و برق کشور با حضور وزیر نیرو

پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

همایش سراسری مدیران صنعت آب و برق کشور با حضور وزیر نیرو

پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

همایش سراسری مدیران صنعت آب و برق کشور با حضور وزیر نیرو

پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

همایش سراسری مدیران صنعت آب و برق کشور با حضور وزیر نیرو

پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

همایش سراسری مدیران صنعت آب و برق کشور با حضور وزیر نیرو

پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

همایش سراسری مدیران صنعت آب و برق کشور با حضور وزیر نیرو

پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

همایش سراسری مدیران صنعت آب و برق کشور با حضور وزیر نیرو

پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲