شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان و پاسخ گویی به ارباب رجوع

عکاس: جلال سعیدی نیا

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

ملاقات مردمی

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲