جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان و پاسخ گویی به ارباب رجوع

عکاس: جلال سعیدی نیا

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

دیدار مردمی مدیرعامل آبفا خوزستان

سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲

ملاقات عمومی 1 خرداد

سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲