پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بازدید دکتر محراب حسینی استاندار خوزستان و دکتر کرمی نژاد مدیر عامل آبفا خوزستان از روند اجرایی پروژه های در دست اجرای آبفا خوزستان برای خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی(ع) در پایانه مرزی شلمچه

بازدید دکتر محراب حسینی استاندار خوزستان و دکتر کرمی نژاد مدیر عامل آبفا خوزستان

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

بازدید دکتر محراب حسینی استاندار خوزستان و دکتر کرمی نژاد مدیر عامل آبفا خوزستان

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

بازدید دکتر محراب حسینی استاندار خوزستان و دکتر کرمی نژاد مدیر عامل آبفا خوزستان

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

بازدید دکتر محراب حسینی استاندار خوزستان و دکتر کرمی نژاد مدیر عامل آبفا خوزستان

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲

بازدید دکتر محراب حسینی استاندار خوزستان و دکتر کرمی نژاد مدیر عامل آبفا خوزستان

چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲