پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری از برگزاری مانور سراسری دفاع از مقر در شرکت آبفا خوزستان

برگزاری مانور سراسری دفاع از مقر در شرکت آبفا خوزستان

یکشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۲

برگزاری مانور سراسری دفاع از مقر در شرکت آبفا خوزستان

یکشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۲

برگزاری مانور سراسری دفاع از مقر در شرکت آبفا خوزستان

یکشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۲

برگزاری مانور سراسری دفاع از مقر در شرکت آبفا خوزستان

یکشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۲

برگزاری مانور سراسری دفاع از مقر در شرکت آبفا خوزستان

یکشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۲

برگزاری مانور سراسری دفاع از مقر در شرکت آبفا خوزستان

یکشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۲

برگزاری مانور سراسری دفاع از مقر در شرکت آبفا خوزستان

یکشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۲

برگزاری مانور سراسری دفاع از مقر در شرکت آبفا خوزستان

یکشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۲

برگزاری مانور سراسری دفاع از مقر در شرکت آبفا خوزستان

یکشنبه ۲۹ اَمرداد ۱۴۰۲