شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

گزارش تصویری از جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲

جلسه شورای اداری استان خوزستان در محل یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی

جمعه ۳ شهریور ۱۴۰۲