شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

تصفیه خانه آب

عکاس: جلال سعیدی نیا

تصفیه خانه آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

تصفیه خانه آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

تصفیه خانه آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

تصفیه خانه آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

تصفیه خانه آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶