چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

عکاس: جلال سعیدی نیا

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

حضور کارکنان شرکت آبفا خوزستان در تجمع عظیم مردمی حمایت از مردم غزه

یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲