شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

گزارش تصویری از تعمیر شکستگی خط لوله 800 میلیمتری فاضلاب در عمق 12 متری کوی آزادگان شهرستان دزفول

گزارش تصویری از تعمیر شکستگی خط لوله 800 میلیمتری فاضلاب در عمق 12 متری شهرستان دزفول

دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲

گزارش تصویری از تعمیر شکستگی خط لوله 800 میلیمتری فاضلاب در عمق 12 متری شهرستان دزفول

دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲

گزارش تصویری از تعمیر شکستگی خط لوله 800 میلیمتری فاضلاب در عمق 12 متری شهرستان دزفول

دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲

گزارش تصویری از تعمیر شکستگی خط لوله 800 میلیمتری فاضلاب در عمق 12 متری شهرستان دزفول

دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲

گزارش تصویری از تعمیر شکستگی خط لوله 800 میلیمتری فاضلاب در عمق 12 متری شهرستان دزفول

دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲

گزارش تصویری از تعمیر شکستگی خط لوله 800 میلیمتری فاضلاب در عمق 12 متری شهرستان دزفول

دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲

گزارش تصویری از تعمیر شکستگی خط لوله 800 میلیمتری فاضلاب در عمق 12 متری شهرستان دزفول

دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲

گزارش تصویری از تعمیر شکستگی خط لوله 800 میلیمتری فاضلاب در عمق 12 متری شهرستان دزفول

دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲