جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری از بازدید وزیر نیرو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر

عکاس: جلال سعیدی نیا

بازدید وزیر نیرو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲

بازدید وزیر نیرو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲

بازدید وزیر نیرو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲

بازدید وزیر نیرو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲

بازدید وزیر نیرو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲

بازدید وزیر نیرو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲

بازدید وزیر نیرو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲