شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

گزارش تصویری از اولین جلسه شورای معاونین با حضور مدیر عامل شرکت آبفا خوزستان

عکاس: جلال سعیدی نیا

اولین جلسه شورای معاونین با حضور مدیر عامل شرکت

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

اولین جلسه شورای معاونین با حضور مدیر عامل شرکت

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

اولین جلسه شورای معاونین با حضور مدیر عامل شرکت

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

اولین جلسه شورای معاونین با حضور مدیر عامل شرکت

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

اولین جلسه شورای معاونین با حضور مدیر عامل شرکت

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

اولین جلسه شورای معاونین با حضور مدیر عامل شرکت

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

اولین جلسه شورای معاونین با حضور مدیر عامل شرکت

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

اولین جلسه شورای معاونین با حضور مدیر عامل شرکت

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲