پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری از دومین نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

عکاس: جلال سعیدی نیا

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲