پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری از نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان به مناسبت میلاد امام علی (ع)

عکاس: جلال سعیدی نیا

تکریم خانواده شهدا آبفا خوزستان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

تکریم خانواده شهدا آبفا خوزستان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

تکریم خانواده شهدا آبفا خوزستان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

تکریم خانواده شهدا آبفا خوزستان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

تکریم خانواده شهدا آبفا خوزستان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

تکریم خانواده شهدا آبفا خوزستان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

نشست صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲