شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

تکریم ارباب رجوع و ملاقات مردمی دکتر علیدادی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان

عکاس: جلال سعیدی نیا

ملاقات مردمی مدیرعامل محترم

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

ملاقات مردمی مدیرعامل محترم

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

ملاقات مردمی مدیرعامل محترم

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

ملاقات مردمی مدیرعامل محترم

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

ملاقات مردمی مدیرعامل محترم

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳