پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری از نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی با موضوع تنش آبی در سال ۱۴۰۳

عکاس: جلال سعیدی نیا

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

نشست مدیرعامل محترم شرکت با معاونین ، مدیران و مجریان طرح های عمرانی

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳