پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری مراسم معارفه مهندس علیداد کیانی به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات

عکاس: جلال سعیدی نیا

مراسم معارفه مهندس علیداد کیانی به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

مراسم معارفه مهندس علیداد کیانی به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

مراسم معارفه مهندس علیداد کیانی به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

مراسم معارفه مهندس علیداد کیانی به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

مراسم معارفه مهندس علیداد کیانی به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

مراسم معارفه مهندس علیداد کیانی به عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳