جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

نشست صمیمانه استاندار خوزستان با مهندسان ، پیمانکاران و عوامل اجرایی طرح های آبفا خوزستان

عکاس: علی چینی ساز

نشست صمیمانه استاندار15

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نشست صمیمانه استاندار12

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نشست صمیمانه استاندار11

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نشست صمیمانه استاندار10

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نشست صمیمانه استاندار7

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نشست صمیمانه استاندار6

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نشست صمیمانه استاندار5

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نشست صمیمانه استاندار4

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نشست صمیمانه استاندار3

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نشست صمیمانه استاندار1

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷