شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

اجرای خطوط و شبکه فاضلاب

عکاس: جلال سعیدی نیا

اجرای شبکه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

اجرای شبکه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

اجرای شبکه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

اجرای شبکه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

اجرای شبکه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

اجرای شبکه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

اجرای شبکه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

اجرای شبکه فاضلاب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶