شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

امضاء تفاهم نامه بنیاد برکت و شرکت آبفا خوزستان

امضا تفاهم نامه6

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

امضا تفاهم نامه2

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

امضا تفاهم نامه1

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

امضا تفاهم نامه1

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰

تفاهم نامه

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰