پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

ایستگاه پمپاژ آب

عکاس: جلال سعیدی نیا

ایستگاه پمپاژ آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

ایستگاه پمپاژ آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

ایستگاه پمپاژ آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

ایستگاه پمپاژ آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

ایستگاه پمپاژ آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶

ایستگاه پمپاژ آب

شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۶