شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

گزارش تصویری بازدید دکتر جانباز و دکتر کرمی نژاد و رییس کمیسیون عمران مجلس از پروژه فاضلاب کوی علوی

عکاس: بهنام پریچه

بازدیداز پروژه فاضلاب کوی علوی

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

بازدیداز پروژه فاضلاب کوی علوی10

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

بازدیداز پروژه فاضلاب کوی علوی9

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

بازدیداز پروژه فاضلاب کوی علوی8

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

بازدیداز پروژه فاضلاب کوی علوی7

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

بازدیداز پروژه فاضلاب کوی علوی6

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

بازدیداز پروژه فاضلاب کوی علوی5

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

بازدیداز پروژه فاضلاب کوی علوی4

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

بازدیداز پروژه فاضلاب کوی علوی3

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰

بازدیداز پروژه فاضلاب کوی علوی2

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰