شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

افتتاح طرح آبرسانی به ۲ روستای ام الطمیر و سیف السادات بخش مرکزی اهواز

عکاس: جلال سعیدی نیا

آبرسانی به روستای ام الطمیر

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

آبرسانی به روستای ام الطمیر

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

آبرسانی به روستای ام الطمیر

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

آبرسانی به روستای ام الطمیر

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

آبرسانی به روستای ام الطمیر

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

آبرسانی به روستای ام الطمیر

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

آبرسانی به روستای ام الطمیر

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

آبرسانی به روستای ام الطمیر

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

آبرسانی به روستای ام الطمیر

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

آبرسانی به روستای ام الطمیر

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰