شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

آغاز بهره برداری آزمایشی از تصفیه خانه فاضلاب شادگان

عکاس: جلال سعیدی نیا

تصفیه خانه شادگان2

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

تصفیه خانه شادگان8

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

تصفیه خانه شادگان7

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

تصفیه خانه شادگان6

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

تصفیه خانه شادگان5

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

تصفیه خانه شادگان4

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

تصفیه خانه شادگان3

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

تصفیه خانه شادگان

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰