جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

بازدید معاون اول رییس جمهور از پروژه های فاضلاب اهواز

1

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

2

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

3

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

4

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

5

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

6

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰

7

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰