پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

اجرای پروژه خط انتقال آبهای سطحی خیابان زکی زاده

پروژه خط انتقال آبهای سطحی خیابان ذکی زاده

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰