شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

جلسه مدیر عامل آبفا خوزستان با بازرس کل استان خوزستان و بازدید از پروژه های فاضلاب اهواز

جلسه مدیر عامل آبفا خوزستان با بازرس کل استان خوزستان

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

جلسه مدیر عامل آبفا خوزستان با بازرس کل استان خوزستان

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید از پروژه های فاضلاب اهواز

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید از پروژه های فاضلاب اهواز

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید از پروژه های فاضلاب اهواز

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید از پروژه های فاضلاب اهواز

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید از پروژه های فاضلاب اهواز

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید از پروژه های فاضلاب اهواز

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید از پروژه های فاضلاب اهواز

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید از پروژه های فاضلاب اهواز

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

بازدید از پروژه های فاضلاب اهواز

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰