شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب بندر ماهشهر

عکاس: جلال سعیدی نیا

افتتاح تصفیه خانه بندر ماهشهر

یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰

افتتاح تصفیه خانه بندر ماهشهر

یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰

افتتاح تصفیه خانه بندر ماهشهر

یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰

افتتاح تصفیه خانه بندر ماهشهر

یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰