شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

گزارش تصویری از آیین افتتاح تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

تصفیه خانه آب و تاسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰