پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

مراسم کلنگ زنی طرح آبرسانی به 35 روستای آبادان

آبرسانی به 35 روستای آبادان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

آبرسانی به 35 روستای آبادان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

آبرسانی به 35 روستای آبادان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

آبرسانی به 35 روستای آبادان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

آبرسانی به 35 روستای آبادان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

آبرسانی به 35 روستای آبادان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱