شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

مراسم کلنگ زنی طرح آبرسانی به10 روستای شادگان

کلنگ زنی آبرسانی به ۱۰ روستای شادگان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

کلنگ زنی آبرسانی به ۱۰ روستای شادگان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

کلنگ زنی آبرسانی به ۱۰ روستای شادگان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

کلنگ زنی آبرسانی به ۱۰ روستای شادگان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

کلنگ زنی آبرسانی به ۱۰ روستای شادگان

دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱