دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

امکانسنجی افزایش و بهبود ظرفیت فیلتراسیون تصفیه خانه های آب

 
در سالهای اخیر روند رو به رشد جمعیت ، کمبود آب ، عدم استفاده بهینه از انرژی و هزینه های بالای تصفیه آب، باعث گردیده تا در مواردی فیلتر های تک بستری مورد استفاده جهت تصفیه آب کارا نباشند . از این رو نسل جدیدی از فیلترها به نام فیلتر های دوبستری و چند بستری مورد توجه قرار گرفته اند . بستر مهمترین جزء فیلتر است که عمده مکانیسم صاف سازی توسط آن انجام می شود. لذا جهت ارتقای صافی ها ، تغییر عمده در بستر آن صورت گرفته است. مزیت فیلترهای دوبستری و چند بستری کاربرد طولانی تر فیلتر و افزایش میزان صاف سازی است. در مقاله ضمن بررسی وضعیت مصالح مصرفی در تعدادی از فیلترهای تصفیه خانه آب تحت پوشش شرکت آبفا خوزستان و معایب آنها ، آخرین تحقیقات بعمل آمده در داخل و خارج از کشور در زمینه روشهای ارتقای ظرفیت صافی های موجود، انواع مصالح مصرفی در این خصوص و نتایج اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی استفاده از این نوع فیلترها به جای روشهای معمول بیان شده است .