دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

افزایش و ارتقای ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب موجود(مطالعه موردی)

 
تصفیه خانه های فاضلاب به منظور تصفیه ی انواع فاضلاب های تولیدی در محدوده تحت پوشش خود اعم از فاضلاب خانگی، فاضلاب اماکن عمومی و تجاری، فاضلاب های صنعتی طبق ضوابط و استانداردهای تعریف شده و رواناب ها بر اساس مبانی و معیارهای طراحی ساخته می شوند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت، میزان فاضلاب تولیدی نیز افزایش یافته، حال آنکه ظرفیت تصفیه خانه های موجود معمولاً محدود بوده و برای یک دوره زمانی مشخص طرح می شوند. افزایش هزینه های اجرایی و هزینه های تملک زمین، بهره برداری و انرژی موجب می گردد تا ساخت تصفیه خانه های جدید و یا توسعه تصفیه خانه های موجود زمانبر و یا حتی در کوتاه زمان غیرممکن گردد. این موضوع می تواند موجب افزایش بار بر تصفیه خانه های موجود و کاهش کیفیت پساب خروجی گردد. در مقاله حاضر با ارائه مطالعه موردی صورت پذیرفته بر تصفیه خانه فاضلاب موجود شهر هویزه در استان خوزستان، امکان افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب جنوبی موجود این شهر از نظر فنی و اقتصادی بررسی و گزینه برتر تعیین شده است.