دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

تدوین الگوی تخصیص کمی و کیفی آب در طرحهای انتقال بین حوضهای: کاربرد تئوری ورشکستگی

 
توزیع عادلانه حقابهها و مجوزهای تخلیه بار آلودگی در مدلهای تخصیص همزمان کمی و کیفی منابع آب از اهمیت بسیار ویژهای در مدیریت عادلانه و پایدار حوضههای آبریز میباشد. در این تحقیق، یک الگوی بهینه‌سازی جدید بر اساس تئوری ورشکستگی و تئوری بازیهای همکارانه، به منظور بازتوزیع عادلانه منافع تخصیص همزمان کمی-کیفی در طرحهای انتقال بینحوضهای با لحاظ اهداف اقتصادی و زیستمحیطی پیشنهاد گردیده است. در واقع در این تحقیق، از رویکرد تئوری ورشکستگی به منظور تعیین راه حل اجتماعی تخصیص حقابه با رعایت کیفیت آب استفاده شده است. بعد از تعیین حقابه اولیه با لحاظ عدالت و با رویکرد تئوری ورشکستگی، مدل بهینهسازی تخصیص همکارانه بینحوضهای آب، با تابع هدف اقتصادی و به منظور بازتوزیع حقابهها و مجوزهای تخلیه بار آلودگی در راستای رسیدن به سود اقتصادی بیشتر، تدوین شده است. نتایج حاصله از کاربرد متدولوژی پیشنهادی در طرح انتقال آب از سرشاخههای کارون به رفسنجان، نشاندهنده کارایی مناسب آن بوده است.