دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

نیترات زدایی از منابع آب با کمک ذرات گرانولی پوشش داده شده با آهن صفر

 
مقاله حاضر، نتیجه بررسی¬های بعمل آمده در زمینه حذف نیترات از منابع آب زیرزمینی آلوده می¬باشد. در بررسی¬های بعمل آمده با استفاده از احیا کننده قوی سدیم بورهیدرید، آهن موجود در فرو آمونیم سولفات احیا شده و روی بستری از گرانولهای کربنی پوشش داده می¬شود. سپس از گرانولهای آماده جهت حذف نیترات استفاده می¬شود. شرایط بهینه پوشش¬دهی گرانولها و پارامترهای موثر برحذف نیترات از قبیل مقدار گرانولها، غلظت و حجم محلولهای پوشش دهنده و pH مناسب حذف و پوشش¬دهی بررسی و بهینه¬سازی گردید. سپس بمنظور بررسی دقیق¬تر بازدهی روش، نیترات¬زدایی نمونه واقعی از منابع آب زیرزمینی انجام شد. این روش بدلیل عدم ایجاد آلودگیهای ثانویه روشی دوستدار محیط زیست بوده و در شرایط آزمایشگاهی قادر به حذف بیش از 90 درصد از نیترات در نمونه¬های استاندارد می¬شود. بعلاوه گرانولهای تولید شده بیش از یک ماه پایدارند و قدرت حذف خود را حفظ می¬کنند.