دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

آسیب شناسی عملکرد مدیریت پروژه در بخش طرح های عمرانی با تمرکز بر مسائل قراردادی

 
اجرای پروژه های عمرانی پس از پایان جنگ تحمیلی توسعه قابل توجهی یافته است ، لیکن این پروژه ها در بسیاری از موارد به دلایل مختلف ناتمام مانده و به بهره برداری نرسیده اند. انجام یک پروژه عمرانی بعد از اخذ مجوز ها از مراجع ذیصلاح و بر اساس مبادله موافقتنامه دستگاه های اجرایی با معاونت راهبردی ریاست جمهوری عملی خواهد شد و منابع مالی مورد نیاز طرح ها بر این اساس و در این محدوده تأمین می گردد ، موافقتنامه های مذکور براساس پیش بینی تقربیی میزان هزینه های اجرایی مبادله می گردد ،که در بسیاری از موارد تحمیل هزینه های پیش بینی نشده و هزینه های ناشی از عملکرد نادرست مدیریت پروژه موجب ناتمام ماندن طرحها می گردد. لذا در این تحقیق ضمن آسیب شناسی قراردادها ، عواملی که هزینه های پنهان برای دولت در بردارد تعیین می گردد. شناسایی و حذف این عوامل موجب کاهش چشمگیر بار مالی تحمیل شده به دستگاه های اجرایی میشود. در این تحقیق به منظور بررسی دقیق موارد ، دو نمونه موردی از قراردادهای اجرا شده ، بررسی شده است. قراردادهای مذکور به شکلی انتخاب شده اند که نمایانگر بخش کثیری از پروژه های صنعت آب می باشد، در فرآیند تجزیه و تحلیل نتایج ، موارد به دو دسته تخصصی و عمومی تفکیک شده اند ، که بخش عمومی فارغ از نوع و ماهیت پروژه ، در تمام طرحهای عمرانی کشور کاربرد دارد. که به ترتیب اهمیت شامل اطمینان از تأمین منابع مالی پیش از برگزاری مناقصه ، عدم تسلط کافی مدیران پرژه به ضوابط قراردادی ، کاهش استفاده از منابع مالی دولتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی و ... می باشد.