دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

بررسی ارتباط اندازه مؤسسه حسابرسی و حق¬الزحمه غیرعادی حسابرسی با کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
هدف این پژوهش بررسی ارتباط اندازه مؤسسه حسابرسی و حق¬الزحمه غیرعادی حسابرسی با کیفیت سود در 106 شرکت¬ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1392 می¬باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل عوامل تعیین کننده کیفیت سود مورد آزمون قرار گرفته است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش پس رویدادی می¬باشد، و انتخاب نمونه از بین 478 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت حذف سیستماتیک انجام شده است، همچنین در همه¬ی تکنیک¬های آماری نیز از نرم‌افزارهای Excel وEviews استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می¬دهد که بین اندازه مؤسسه حسابرسی و حق¬الزحمه غیرعادی حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود وجود دارد. نتایج تحقیق مچنین رابطه منفی و معنادار را بین حق¬الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت سود نشان داد.