دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

تحلیل روند و آشکار سازی و تغییرات دبی حداکثر سالانه در حوضه رودخانه دز

 
بررسی روند در مدیریت منابع آب و طراحی شبکه های آبیرای و زهکشی و سیستم های بهره برداری بسیار مهم می باشد. پدیده تغییر اقلیم باعث ایجاد ناهماهنگی در داده های طبیعی می شود و این عدم همگنی، اغلب ناشی از وجود روند های درازمدت در این داده هاست. در این مطالعه جهت تحلیل روند در زمون ناپارامتری من کندال و همچنین جهت آشکار سازی تغییرات و شیفت ناگهانی احتمالی در سری زمانی دبی حداکثر سالانه در طول دوره آماری سالهای 2014-1978 از آزمون پتیت استفاده شد نتایج نشان داد از 5 ایستگاه هیدرومتری بررسی شده در این حوضه 4 ایستگاههای دارای روند کاهشی بوده که این روند اهشی در ایستگاه تله زنگ و ایستگاههای شاخه رودخانه سزار تنگ پنج سزار و سپید دشت سزار در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. نتایج آزمون پتیت نیز نشان داد شیفت ناگهاین کاهشی در تمامی ایستگاههای در سال 2007 رخ داده است که این شیفت کاهشی در ایستگاههای دارای روند معنی دار مشهودتر از سایر ایستگاهها در سطح اطمینان 95 درصد است.