دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

بررسی پارامترهای کیفی تصفیه ی فاضلاب در برکه های تثبیت(مطالعه موردی : تصفیه خانه فاضلاب سوسنگرد)

 
یکی از راههای مقابله با حبران کم آبی، استفاده از پسابهای شهری تصفیه شده برای بسیاری از مصارف شهری غیر شرب می باشد و امروزه استفاده از سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب از اهمیت بیشتری برخوردار است که به دلیل هزینه کم و جنبه های زیست محیطی و ظاهری ازتقاضای بیشتری برخوردار هستند برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و پیشگری از آلودگی، تمرکز منابع آلاینده و بکارگیری تجهیزات کنترل آلودگی بعنوان راهبردی استراتژیک به منظور کاهش اثرات ، نامطلوب بهداشتی و زیست محیطی در دستور کار کشورها و از جمله کشور ما قرار دارد. این تحقیق در طی سالهای 1388-1386 با هدف بررسی تغییرات بار آلی، اثر شرایط آب و هوایی بر حذف مواد آلی در برکه تثبیت شهر سوسنگرد انجام شد. در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت کلی و نحوه بهره برداری از تصفیه خانه ی مزبور، در فاضلاب ورودی شاخص های پارامترهای کیفی تصفیه ی فاضلاب نظیر BOD5 ، T.D.S.T.S.S.COD و EC ( ) فاضلاب ورودی مورد بررسی قرار گرفت در فاضلاب ورودی میانگین مقادیر به ترتیب برابر 150.5 87.9 و 2878.4 209.6 582.7 و 3/4471 ( ) می باشد در فاضلاب خروجی شاخص پارامترهای دما، کدورت PH.EC و T.D.S و T.S.S و Totalcoliform.COD کلیفرم گرما پای ، TH فسفات کل DO مورد بررسی قرار گرفت که راندمان سیستم در حذف مواد آلی DO, T.S.S.COD.BOD به ترتیب برابر با 67% ، 7/82% ، 8/57% و 6/73% می باشد .