دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

تعیین موقعیت مناسب آبگیر در شرایط میزان دبی رسوب انحرافی حداقل به کمک مدل CCHE2D

 
بررسی خصوصیات و رفتار جریان در رودخانه ها و سازه های مرتبط با آن از پدیده های پیچیده است که استفاده از نرم افزار را امری اجتناب ناپذیر می نماید. آبگیرها از جمله سازه هایی هستند که برای برداشت آب از رودخانه ها طراحی و اجرا می گردند رودخانه ها همراه آب مقداری رسوب با خود حمل می کنند که این رسوب حاصل فرسایش بستر رودخانه و فرایشی است که در اثر وقوع بارندگی و یا جاری شدن روان آب سطحی بر روی حوزه آبریز بوجود می آید. چنانچه عمل آبگیری از رودخانه صورت گیرد ورود رسوبات به آبگیر، مشکلاتی را به جهت رسوب گذاری به همراه خواهد داشت. سه روش کلی برای مطالعه فرآیند وجود دارد که در این تحقیق از مدل ریاضی به دلیل هزینه کمتر نسبت به روشهای موجود ت سریع در روند مطالعات واحراز نتایج، مدل ساخته شده را برای سایر موارد مشابه نیز میتوان اعمال نمود و حصول بازخوردهای متفاوت ناشی از تغفییرات ایجاد شده در مولفه های تاثیرگذار بر پدیده مورد مطالعه و ارزیابی عملکردهای متفاوت بهره گرفته شده در این تحقیق به منظور بررسی شرایط هیدرولیکی جریان و رسوب در ابگیر با وقعیت های مختلف 30 و 45 و 60 و 75 و 90 درجه با مدل ریاضی CCHE2D به شبیه سازی دبی و رسوب ورودی به این آبگیرها پرداخت شده تاثیر این زوایای مختلف بر هیدرولیک جریان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد که آبگیر در موقعیت 45 درجه باعث بهبود الگوی جریان در دهانه آبگیر می شود. این کار میتواند مشکل رسوب گذاری و کمبود آب در بعضی از فصول سال را مرتفع سازد.