دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

بصری سازی خودکار لوله های آب مدفون و تشخیص نشت از آنها با استفاده از تصاویر رادار نافذ در زمین (GPR)

 
به دست آوردن موقعیت لوله های آب مدفون و تشخیص نشت از آنها هم میتواند با روشهای مخرب نجام شود هم با روشهای غیر مخرب یکی از روشهای غیر مخرب در ا ین زمینه استفاده از تصاویر رادار نافذ در زمین (GPR) است. در این مقاله کاربرد الگوریتم های مختلف در استخراج اطلاعات شبکه های آب مدفون از روی تصاویر رادار نافذ در زمین، جهت مدیریت سیستم آبرسانی بررسی شده است. این اطلاعات شامل عمق لوله های مدفون و تشخیص نشت از لوله ها می باشند. به دست آوردن اطلاعات از شبکه های آب مدفون معمولا با صرفه هزینه ، زمان و نیروی ا نسانی متخصص صورت میگیرد. در برخی مواقع استفاده از رشوهای مخرب گریزناپذیر است. در اینجا از الگوریتم پس افکنش (back – projection) و روش چند عاملی (agent – multi) بعنوان راههای غیر مخرب را برای به دست آوردن اطلاعات شبکه های آب مدفون استفاده شده است. مزایایی که اینگونه روشها دارند عبارتند از : کاهش زمان و هزینه، عدم نیاز به نیروی انسانی متخصص و به حداقل رساندن نیاز به استفاده از روشهای مخرب می باشد.