دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

مدیریت نوین بهره برداری از منابع آب

 
در تحقیق حاضر سعی شده است با الهام از اهداف و سیاستهای مصوب کمیته تدوین سند ملی و توسعه ویژه (فرابخشی) مدیریت منابع آب در برنامه چهارم توسعه و رویکرد برنامه پنجم در جهت رفع چالش مدیریت آب کشور ( با عنوان حرکت بسوی مدیریت یکپارچه منابع آب) ، روشهای نوین استفاده از منابع آب غیر متعارف و بازچرخانی مجدد آب، با استناد به آخرین اطلاعات جمع آوری شده از منابع داخلی و خارجی ارائه گردد. استفاده از منابع غیر متعارف و باز چرخانی مجدد آب متناسب با پتانسیل ظرفیت های این منابع در اقلیم های مختلف موجود، می تواند راهی مناسب در تامین سرانه آب مورد نیاز کشور در کنار مدیریت صحیح بهره برداری از منابع متداول باشد. در نتیجه این امر موجب می گردد کشور تنش ناشی از کم آبی را بخصوص در سالهای آتی با کمترین مشکل سپری نماید. بی شک دستیابی به این هدف بدون مهیا نمودن زیر ساختها مورد نیاز امکان پذیر نبوده و از هم اکنون باید شرایط مورد نیاز را فراهم نمود .