دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

مقالات

استفاده مجدد از پساب تصفیه شده فاضلاب (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر سوسنگرد)

 
در ۲۵ سال انتهایی قرن بیستم این ایده قوت گرفت که تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی باید بتواند آب بازیافتی با چنان کیفیت تولید کند که نه تنها دور ریخته نشود، بلکه مصارف مطلوبی برای آن قابل پیش بینی باشد. این الزام علاوه بر غلبه بر شرایط کم آبی و جلوگیری از صرف هزینه های بسیار بالای توسعه منابع جدید آبی و حفاظت محیط زیست، انگیزه استفاده از پساب فاضلاب در بسیاری از نقاط دنیا را بوجود آورد. فاضلاب های تصفیه شده با آبهای بازیافتی عملا منابع آبی هستند که به راحتی و بدون صرف هزینه های زیاد در دسترس جوامع قرار دارد. همچنین از آنجا که تولید فاضلاب کمتر تحت تاثیر خشکسالی می باشد لذا پساب حاصل از فاضلاب تصفیه شده را می توان یک منبع آب پایدار حتی در مواقع خشکسالی به حساب آورد. در مقاله حاضر با عنایت به پارامترهای خروجی پساب تصفیه شده تصفیه خانه فاضلاب شهر سوسنگرد و آخرین استانداردهای موجود در این رابطه، کاربری های مجدد پساب تصفیه شده این تصفیه خانه با توجه به ظرفیت های منطقه و رعایت مسائل فنی، اقتصادی و زیست محیطی بررسی، ارزیابی و گزینه های مناسب انتخاب شده است.