خدمات قابل ارائه در قالب پیام کوتاه

 

 نوع خدمت    شیوه ارایه خدمت 
مشاهده و پرداخت آخرین قبض مشترک  ارسال شماره اشتراک به سامانه پیام کوتاه
 اعلام رقم کنتور آب

 ارسال پیامک حاوی متن زیر به شماره سامانه پیام کوتاه

  ( رقم کنتور*شماره اشتراک*1* )

 ثبت شماره  تلفن همراه 

 ارسال پیامک حاوی متن زیر به شماره سامانه پیام کوتاه

( شماره اشتراک*3*

توجه : منظور از شماره اشتراک، عدد ۸ رقمی درج شده روی قبض می باشد.

 

 

شماره سامانه پیام کوتاه شرکت آب و فاضلاب خوزستان

10008458