پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

نظرسنجی

کاربرگرامی خوش آمدید

این نظر سنجی به منظور پیشبرد اهداف و بهبود خدمات رسانی شرکت آبفای استان خوزستان  می باشد. بدیهی است اطلاعات و مشخصات خواسته شده احتمالی از شما کاملا محرمانه بوده و هیچ گاه به صورت فردی مورد استفاده قرار نمی گیرد. همچنین نظرات شما تنها به صورت آمار، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لذا خواهشمند است با دقت تمام و بدون در نظر داشتن ملاحظات به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.

پیشاپیش از حس مسئولیت پذیری شما کمال تشکر را داریم.


روابط عمومی شرکت آبفا استان خوزستان

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات آب و فاضلاب خوزستان

شفافیت فرآیندی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرآیندها
زمان فرآیندها
نظام مند بودن فرآیند
کلیت فرآیند


محتوای سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه دسترسی به مطالب را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه اطلاع رسانی موضوعات را ارزیابی کنید؟
کیفیت مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
گرافیک سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه طبقه بندی اطلاعات راچگونه ارزیابی می کنید
ارتباط موضوعی مطالب را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟


آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟


کیفیت آب آشامیدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

فشار شبکه و استمرار جریان آب را چگونه ارزیابی می کنید؟
سرعت حضور گروه عملیاتی و رفع حوادث آب را چگونه ارزیابی می کنید؟
سرعت عمل در اقدام مؤثر جهت رفع انسداد یا گرفتگی های فاضلاب را چگونه ارزیابی می کنید؟