چهارشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
1059/96 ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3012/96 ۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3026/96 ۲ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3022/96 ۲ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1058/96 ۴ بهمن ۱۳۹۶ ارزیابی کیفی
1057/96 ۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1056/96 ۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1055/96 ۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1054/96 ۳ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1053/96 ۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3028/96 ۲ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3027/96 ۲ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
3024/96 ۱۹ دی ۱۳۹۶ مناقصه
3023/96 ۲ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
5049/96 ۲۵ دی ۱۳۹۶ مناقصه
5047/96 ۲۵ دی ۱۳۹۶ مناقصه
3032/96 ۲۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
3029/96 ۲۶ دی ۱۳۹۶ فراخوان
1052/96 ۲۷ دی ۱۳۹۶ فراخوان
1051/96 ۲۷ دی ۱۳۹۶ فراخوان
1050/96 ۲۷ دی ۱۳۹۶ مناقصه
1049/96 ۲۷ دی ۱۳۹۶ فراخوان
1047/96 ۲۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
1047/96 ۲۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
1048/96 ۲۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
1046/96 ۱۹ دی ۱۳۹۶ مناقصه
1045/95 ۱۹ دی ۱۳۹۶ مناقصه
95/3007 ۱۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96--1044 ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/5045 ۱۰ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/5046 ۱۰ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/5045 ۱۰ دی ۱۳۹۶ مناقصه