سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
3041/96 ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96--1081 ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
1079/96 ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
1082/96 ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
1080/96 ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
1077/96 ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
1084/96 ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ارزیابی کیفی
1083/96 ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ارزیابی کیفی
5056/96 ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
1074/96 ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
3031/96 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
3029/96 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه