سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار فراخوان
5010/96 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
5018/96 ۸ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
5016/96 ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
5007/96 ۷ تیر ۱۳۹۶ مناقصه