چهارشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
96/3020 ۲ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/1025 ۱ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
96/1024 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ارزیابی کیفی
96/5038 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
3018/96 ۱۹ مهر ۱۳۹۶ فراخوان
96/1023 ۱۸ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/1022 ۱۹ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/3012 ۱۰ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/3007 ۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/3016 ۱۱ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/3015 ۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96/3014 ۱۷ مهر ۱۳۹۶ مناقصه